• kenburns1
  • kenburns6

Ganoderma lucidum -eliksir zdrowia, szczupłej sylwetki i urody

Co sprawia, ?e Ganoderma lucidum (Reishi) ma  tyle dobroczynnych właściwości i jest tak skuteczna, a zarazem bezpieczna w u?yciu? Badania wykaza?y, ?e grzyb ten zawiera niezwykle du?o – o wiele wi?cej ni? inne znane nam ro?liny - substancji wa?nych dla naszego organizmu a jest ich ponad 200 Najwa?niejsze z nich to: polisacharydy, triterpeny, b?onnik pokarmowy, german organiczny, enzymy, adenozyna. To dzi?ki tym aktywnym sk?adnikom Ganoderma lucidum ( Reishi ), tak ceniony przez staro?ytnych, znajduje zastosowanie we wspomaganiu leczenia wielu wspó?cze?nie trapi?cych nas chorób i dolegliwo?ci, takich jak: choroby serca, w?troby, choroby nowotworowe, cukrzyca, stres, zaburzenia snu, os?abiona odporno?? organizmu, alergie.
Ze wzgl?du na fakt, i? stosowanie Ganodermy lucidum ( Reishi ) nie wywo?uje praktycznie ?adnych skutków ubocznych jest on zaliczany do grupy tzw. adaptogenów. Adaptogeny to takie leki ro?linne, które skutecznie wp?ywaj? na popraw? zdrowia i samopoczucia, wzmacniaj? sprawno?? fizyczn? oraz ?agodz? skutki stresu, nie wywo?uj?c reakcji ubocznych. Ich dzia?anie jest wi?c wyj?tkowo korzystne dla naszego organizmu. Substancje adaptogenne zwi?kszaj? zdolno?ci komórek do wytwarzania i wykorzystania sk?adników pokarmowych w okresie, gdy organizm nara?ony jest na dzia?anie stresu i wysi?ku. Adaptogeny podwy?szaj? obronno?? organizmu, g?ównie poprzez wspomaganie i utrzymywanie w?a?ciwej równowagi pracy uk?adu hormonalnego, co w konsekwencji prowadzi równie? do wzmocnienia efektywno?ci uk?adu odporno?ciowego. Przyjrzyjmy si? po kolei, w jaki sposób Ganoderma lucidum, a wi?c i produkty zawieraj?ce tego grzyba, dzia?aj? na nasz organizm.

Wzmacnianie odporno?ci  (dzia?anie immunostymulacyjne i immunomoduluj?ce)

W trakcie infekcji oraz ekspozycji na stres wzrasta aktywno?? uk?adu immunologicznego, z czym równie? wi??e si? znaczny wzrost st??enia wolnych rodników. W takich przypadkach bardzo cenne okazuje si? dzia?anie adaptpgenów jako, antyutleniaczy. Jako skuteczny adaptogen Ganoderma lucidum, dzi?ki wyj?tkowo wysokiej zawarto?ci organicznych zwi?zków germanu i adenozyny zwi?ksza pobór i wykorzystanie tlenu przez komórki organizmu, równocze?nie jednak chroni?c je przed szkodliwym dzia?aniem wolnych rodników.
Wzmacniaj?c uk?ad odporno?ciowy organizmu, Ganoderma lucidum pomaga chroni? organizm przed infekcjami wirusowymi, a tak?e zapobiega? grypie i jej objawom. Zmniejsza równie? symptomy zwi?zane z powy?szymi dolegliwo?ciami. Sk?adniki zawarte w Ganodermie lucidum ( Reishi ) skutecznie pomagaj? zatrzyma? kaszel, oczy?ci? plwocin?, a nawet ograniczy? astm?.  Wielocukry z Ganodermy lucidum okaza?y si? by? pomocne dla osób zara?onych wirusem Epsteina-Barra, który odpowiedzialny jest za mononukleoz?. Z kolei kwasy ganoderowe wykazuj? dzia?anie przeciw wirusowi HIV, dlatego, w po??czeniu z innymi ro?linami leczniczymi, Ganoderma lucidum stosowana jest obecnie w leczeniu AIDS oraz zwi?zanych z nim schorze?, jak równie? w terapii przewlek?ego zm?czenia.

Ochrona w?troby i detoksykacja organizmu

Ganoderma lucidum przyspiesza metabolizm substancji medycznych i toksycznych zgromadzonych w w?trobie, dzi?ki czemu s? one szybciej usuwane z organizmu i nie obci??aj? tak w?troby.  Ganoderma lucidum chroni te? w?trob? przed fizjologicznymi i biologicznymi czynnikami niszcz?cymi i sprawdza si? zarówno w przypadku osób zdrowych, jak i u tych, u których organ ten uleg? uszkodzeniu, b?d? jest leczony. Dlatego produkty na bazie Ganodermy lucidum ( Reishi ) mog? by? stosowane zarówno w profilaktyce, jak i jako ?rodki wspomagaj?ce leczenie przewlek?ego zatrucia, ró?nych odmian przewlek?ego zapalenia i innych chorób w?troby, skutecznie eliminuj?c tak?e przykre objawy towarzysz?ce jak zawrót g?owy, omdlenia i inne. Wyci?g  z Ganodermy lucidum ( Reishi ) stymuluje tak?e ogóln? detoksykacj? organizmu, dzia?aj?c pozytywnie na prac? nerek, uk?ad krwiono?ny i limfatyczny. Ganoderma lucidum dzia?a jako substancja oczyszczaj?ca krew, filtruj?c j? i usuwaj?c niepotrzebne i szkodliwe sk?adniki nagromadzone w organizmie.

Choroby serca i nadci?nienie

Badania kliniczne i eksperymenty potwierdzi?y, ?e grzyb Ganoderma lucidum skutecznie rozszerza t?tnice wie?cowe, zwi?kszaj?c przep?yw krwi i usprawniaj?c kr??enie w naczyniach drobnych mi??nia sercowego, zwi?ksza zaopatrzenie w tlen i dodaje energii mi??niowi sercowemu. Dzi?ki temu Ganoderma lucidum pomaga chroni? serce przed niedostatecznym zaopatrzeniem w krew i jest pomocny w leczeniu i profilaktyce schorze? sercowo-naczyniowych, zmniejszaj?c m.in. ryzyko zawa?ów mi??nia sercowego i mózgu, zachorowa? na t?tniaki, wylewy krwi do mózgu. Grzyb Ganoderma lucidum mo?e zredukowa? poziom cholesterolu, lipoprotein i triglicederydów. Zapobiega narastaniu zmian mia?d?ycowych, a je?eli takie ju? powsta?y, redukuje poziom cholesterolu w ?cianach naczyniowych. Ekstrakty z Ganodermy lucidum ( Reishi ) mog? te? by? przydatne we wspomaganiu kr??enia krwi. Udowodniono te?, ?e sk?adniki Ganodermy wp?ywaj? na obni?enie lepko?ci krwi, zapobiegaj?c tym samym tworzeniu si? niebezpiecznych skrzepów. Produkty zawieraj?ce Reishi wzmacniaj? równie? dzia?anie leków obni?aj?cych ci?nienie krwi.

Wspomaganie terapii nowotworów

Dzi?ki temu, ?e Ganoderma wzmacnia odporno?? organizmu, skutecznie reguluj?c i aktywizuj?c prac? uk?adu immunologicznego, znacznie zwi?ksza zdolno?ci obronne organizmu przeciwko nowotworom. Dzi?ki swoim unikalnym sk?adnikom, a zw?aszcza polisacharydom i niektórym triterpenom Ganoderma lucidum mo?e powstrzymywa? rozwój komórek rakowych, co w po??czeniu z wcze?niej opisanymi w?a?ciwo?ciami czyni go jednym z najbardziej efektywnych ?rodków w profilaktyce nowotworowej, a tak?e w walce z sam? chorob?. Rekomenduje si? stosowanie produktów z Reishi jako suplementów obni?aj?cych skutki uboczne chemio i radioterapii, pomagaj?cych zapobiega? wyst?pieniu lub nawrotom choroby, a tak?e jako suplementów dla pacjentów cierpi?cych na raka w celu przed?u?enia ich ?ycia, poprawy jego jako?ci oraz zmniejszenia prawdopodobie?stwa wyst?pienia przerzutów.

Wspomaganie leczenia cukrzycy

Ganoderma lucidum dzia?a skutecznie jako substytut insuliny, hamuj?c uwalnianie kwasów t?uszczowych. Dzi?ki temu pomaga pacjentom z wysokim poziomem cukru we krwi. Poziom glukozy jest ?rednio obni?any ze 173 do 116. Wodne roztwory polisacharydów w grzybie Ganoderma lucidum powstrzymuj? cukrzyc? insulinoniezale?n? - typu II, do tego przyczyniaj? si? do ust?pienia takich objawów klinicznych choroby, jak pragnienie, zm?czenie, bolesno?? w nadbrzuszu, os?abienie nóg oraz zawroty g?owy. Stwierdzono równie? synergistyczne dzia?anie preparatu z Ganodermy lucidum ( Reishi ) w po??czeniu z klasycznymi lekami hipoglikemicznymi.

Alergie

Badania pokaza?y, ?e grzyb Ganoderma lucidum jest skuteczny w leczeniu zaburze? spowodowanych hiper podatno?ci?, jak np. astma alergiczna, wykwit rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów, reumatyczne schorzenia serca, alergiczny nie?yt nosa, dolegliwo?ci skórne, itp. Mo?e on powstrzyma? uwalnianie hiper podatnych czynników i zapobiega? rozwojowi reakcji alergicznych. Stosowanie produktów na bazie Ganodermy lucidum ( Reishi ) znacznie  zwi?ksza tolerancj? organizmu na niekorzystne warunki otoczenia. Pomaga zmniejsza? rozwój reakcji alergicznych, a do tego nie powoduje reakcji ubocznych, dlatego jest ?rodkiem absolutnie bezpiecznym w stosowaniu dla ka?dego.

Zaburzenia snu

W staro?ytnych chi?skich publikacjach medycznych znajdziemy zapiski, i? grzyb mo?e by? stosowany do „stabilizowania emocji”, „zwi?kszania m?dro?ci” i „wzmacniania pami?ci”.
Dzi?ki wp?ywowi zwi?zków zawartych Ganoderma lucidum na centralny uk?ad nerwowy, od dawna jest on stosowany w medycynie chi?skiej w celu leczenia neurastenii i bezsenno?ci. Wspó?cze?nie stwierdzono, ?e Ganoderma lucidum zauwa?alnie wp?ywa na bezsenno?? wywo?an? przez neurasteni?, a jego skuteczno?? wynosi od 87% do 100%. Pierwsze efekty mog? by? zauwa?alne po 10-15 dniach, kiedy poprawia si? jako?? snu, zwi?ksza apetyt i waga cia?a, a bóle i zawroty g?owy s? zredukowane lub zatrzymane.
Ekstrakty z grzyba mog? powstrzymywa? i redukowa? poziom aktywno?ci organizmu. Ganoderma lucidum ( Reishi ) znacz?co poprawia jako?? naszego snu, ma tak?e zbawienny wp?yw na stabilizacj? emocji. Wyci?gi z Ganodermy lucidum wp?ywaj? na centralny uk?ad nerwowy, wykazuj?c ?agodne dzia?anie uspokajaj?ce oraz przejawiaj?c aktywno??, jako antagonista kofeiny i oddzia?ywuj?c relaksuj?ce na uk?ad mi??niowy.

Opó?nianie efektów starzenia

Liczne polisacharydy oraz polipeptydy znajduj?ce si? w Ganoderma lucidum s? skutecznym ?rodkiem w walce z efektami starzenia. Ich g?ówne dzia?anie w tej sferze polega na:
- wzmacnianiu i regulowaniu funkcji immunologicznych, co opó?nia starzenie u osób doros?ych i starszych, a u m?odych optymalizuje wydajno?? systemu odporno?ciowego, zapewniaj?c zdrowy wzrost,
- regulowaniu metabolizmu i wzmacnianie syntezy kwasów nukleinowych i protein we krwi, w?trobie i szpiku kostnym, co efektywnie przeciwdzia?a efektom starzenia,
- oddzia?ywaniu na wolne rodniki, które powoduj? zniszczenia w naszym organizmie. Polisacharydy zawarte w Ganodermie lucidum dzia?aj? podobnie, jak przeciwutleniacze, tzn. potrafi? usuwa? wolne rodniki i zapobiega? ich szkodliwemu wp?ywowi. Takie dzia?anie chroni komórki i opó?nia ich starzenie.

Wp?yw na urod?

Kosmetyki na bazie Ganoderma lucidum podbijaj? rynek kosmetyczny. Poprzez opó?nianie efektów starzenia i ochron? skóry Ganoderma lucidum ( Reishi )  pomaga utrzyma? j? w idealnym stanie. Dzi?ki swoim sk?adnikom Ganoderma lucidum mo?e zatrzyma? i regulowa? zawarto?? wody w skórze, przez co utrzymuje j? nawodnion?, g?adk? i elastyczn?. Za?ywaj?c równocze?nie produkty spo?ywcze uzyskane z grzyba otrzymamy efekt synergii. (wi?cej o wp?ywie Ganodermy lucidum na urod? czytaj w dziale Wellness)
Nagłówek
Jeśli masz jakieś pytania zapraszamy do kontaktu z nami,
nasi konsultanci przybliżą Ci markę Ganoexcel
Nagłówek
Nagłówek
Zapisz się do newslettera,
i bądź zawsze na bieżąco.
Nagłówek

Wszystkie prawa zastrzeżone InterSID 2010-2015r